สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ของ สวทช. ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ของ สวทช. ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ่
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีและนิทรรศการ ของ สวทช. "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๓ อาคารศูนย์ประชุมอุทานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีนายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กราบบังคมทูลรายงาน จากนั้นนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารประกอบการประชุมและกราบบังคมทูลเบิกคณะนักวิจัยทุนนักวิจัยแกนนำ และทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี ๒๕๕๖ , ผู้ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๖ และผู้ชนะเลิศโครงการประกวด Thailand Animation Contest 2013 เข้ารับพระราชทานรางวัล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (S & T: Driving Force for Sustainable Development) จากนั้นทรงเสด็จไปยังห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น ๑ ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น ๑ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าทางงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ทั้ง ๕ โซน อาทิ โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและผู้เข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา , การศึกษาเทคโนโลยีด้านอวกาศร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศประเทศญี่ปุ่น , รวมทั้งนิทรรศการของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่นำเสนอโปรแกรมสื่อเรื่องเล่าทางสังคมสำหรับฟื้นฟูเด็กออทิสติค (Social Story) , ชุดกิจกรรมป้องกันภัยพิบัติ และ ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนผู้พิการทางร่างกาย
 ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : - 
       ภาพกิจกรรม :  -
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช  กุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81813
       E-mail : info copy