"สานต่อโครงการไอทีตามพระราชดําริฯ เพื่อการพัฒนาเยาวชนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21" ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2557

      จัดการบรรยายและสัมมนาหัวข้อ "สานต่อโครงการไอทีตามพระราชดําริฯ เพื่อการพัฒนาเยาวชนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21"ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2557 ่

     วันที่ 3 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 306 307 อาคารศูนย์ประชุมอุทานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการบรรยายและสัมมนาภายใต้หัวข้อ "สานต่อโครงการไอทีตามพระราชดําริฯ เพื่อการพัฒนาเยาวชนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21" ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2557 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวเปิดงานและต้อนรับคณะวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติ โดยวัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ก็คือ ทางโครงการฯ มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน ของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มุ่งเน้นให้นักเรียน และครูในโรงเรียนสามารถประยุกต์ใช้ไอซีทียกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิต เพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมด้านไอซีทีที่ช่วงส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่โครงการฯ ได้ดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผลที่ได้รับ และแนวทางที่จะขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ต่อมาในช่วงบ่ายได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือ ที่จะนำแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ ไปขยายผลต่อเพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยหรือครูในโรงเรียนท้องถิ่น โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้แบ่งกลุ่มสัมมนาออกเป็น 4 หัวข้อคือ
1) "Best Practice : ยกระดับการศึกษาด้วย eDLTV" นำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวทางการนำระบบ eDLTV ไปยกระดับการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่น เช่นใช้เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูในชนบท ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งให้นักศึกษาครูได้ใช้เป็นตัวอย่างก่อนการสอน เป็นต้น (วิทยากร: ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.มหาสารคาม และ อ.อภิชาติ คณะ.. มรภ.พิบูลสงคราม )
2) "บทเรียน SAS Curriculum Pathways" แนะนำและเปิดโอกาส ให้อาจารย์ผู้สนใจและประสงค์จะนำบทเรียนออนไลน์ SAS ไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน เป้าหมาย อาจารย์ผู้ประสงค์จะนำบทเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ ใน 5 วิชาคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม/ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาสเปน ไปใช้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาทั้งนักศึกษาและครูในท้องถิ่น (วิทยากร: นางเยาวลักษณ์ คนคล่อง ฝ่ายเลขานุการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี )
3) หัวข้อ " Project-based Learning using ICT" ให้อาจารย์ผู้สนใจได้ร่วมเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนไทยยุคใหม่ ด้วยการนำเครื่องมือไอซีทีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่ การคิด แก้ปัญหา การสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างถูกต้อง (วิทยากร: ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,รศ.กัลยา แม้นมินทร์ ที่ปรึกษาโครงการ ทสรช., ดร.ศศิธร โสภารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร , ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร.สุทธิดา จำรัส สพฐ และคุณเสาวดี คล้ายโสม คณะทำงานโครงการฯ)
4) หัวข้อ "ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย GOGO Board" รู้จักกับชุดอุปกรณ์ GOGO Board ซึ่งสามารถใช้เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถใช้ต่อยอดไปถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการในรูปแบบ STEM ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์-แก้ปัญหา (วิทยากร: อ.จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) นอกจากนี้ยังมี ดร.ศุภราภรณ์ สุบงกช นักวิชาการ สาขาเคมี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ อ.ลักษณ์ ทรงธรรม วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สามเสนวิทยาลัย เข้าร่วมบรรยายช่วงเช้าในเรื่อง "บทเรียน SAS Curriculum Pathways" รวมทั้งนางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช. และ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมบรรยายในหัวข้อ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" : ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กทั่วประเทศ โดยเริ่มต้นที่เด็กอนุบาล ตามรูปแบบมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher (‘Little Scientists’House’) ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทำให้เด็กในระดับอนุบาลรู้จักวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองอย่างง่าย และมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ได้รับการถ่ายทอดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง
 ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : - 
       ภาพกิจกรรม :  - คลิกที่นี่
       วีดิโอ : - SAS Curriculum Pathways: บทเรียนออนไลน์การศึกษาแนวใหม่ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คลิกที่นี่
                - แนวทางการประยุกต์ใช้ไอซีที ในการเรียนการสอนชุดกิจกรรม “รู้รับ… ภัยพิบัติทางธรรมชาติ” ระดับประถมศึกษา คลิกที่นี่
                - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย คลิกที่นี่
                - การทำกิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วย GOGO Board คลิกที่นี่
                - เครื่องมือใหม่กับวิธีการเรียนรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21 คลิกที่นี่
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช  กุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81813
       E-mail : info copy