การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2556

     เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น. ณ เรือนรอเฝ้าพระตำหนักใหม่ วังสระปทุม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการในปีที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในปี 2556

      โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 16 ปี  ที่มาของการจัดตั้งโครงการฯ เนื่องมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงประโยชน์ และศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (Information Technology: IT) ในการพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส จึงได้ทรงริเริ่มให้จัดทำโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริขึ้นในปี พ.ศ.2538 โดยใช้เงินกองทุนที่ได้รับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

       โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ไอทีในการเพิ่มคุณภาพชีวิต การพัฒนาการศึกษาและการเพิ่มโอกาสการทำงานให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้สามารถใช้ไอทีเพื่อช่วยแก้ปัญหาของตนเองได้ดีขึ้น ที่สำคัญคือสามารถใช้ประโยชน์จากไอทีในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้  ในการทำงานหาเลี้ยงชีพ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ หรือแม้ไม่ได้จบการศึกษาขั้นต่ำ เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่มีความสามารถตามพื้นฐานศักยภาพที่มีอยู่ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

       ในการทำงานมีคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน คณะกรรมการฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ที่กำหนด และมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นฝ่ายเลขานุการ

กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการฯ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ เด็กนักเรียนในชนบทห่างไกล ผู้พิการ เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล และผู้ต้องขัง

ตัวอย่างของโครงการฯ ที่ดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันมี อาทิ

• โครงการจัดทำระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) และของวิทยาลัยการอาชีพ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการศึกษาและการอาชีพ โดยนำเนื้อหาการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกชั้นปีและทุกสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนวังไกลกังวล และการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล มาเผยแพร่ในระบบการเรียนทางไกล หรือ e-Learning ที่นักเรียนหรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้า และติดตาม ทบทวนบทเรียน รวมถึงทำแบบฝึกหัด ผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ในทุกเวลาและจากทุกสถานที่

• โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ  โดยในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กหรือผู้พิการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงให้คณะทำงาน พิจารณานำอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปช่วยเหลือผู้พิการหลายคน หลายประเภท ในการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยทำในรูปของกรณีศึกษา และทรงให้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นอิสระเหมือนคนปกติมากที่สุด ปัจจุบันมีคนพิการที่เป็นกรณีศึกษาที่คณะกรรมการฯ ติดตามช่วยเหลือและติดตามประเมินผลการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมออยู่กว่า 10 คน ซึ่งความรู้ที่ได้รับจากกรณีศึกษาเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการให้การช่วยเหลือฟื้นฟูแก่ผู้พิการรายอื่นๆ ตามกลไกของรัฐต่อไป

• โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการพระราชดำริ 14 โรงเรียนภาคใต้  เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูให้มีความรู้และทักษะในด้านไอที สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งให้นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ในวิชาการต่างๆ ได้ แม้โรงเรียนจะขาดแคลนครูผู้สอน หรือมีครูที่ไม่ได้จบมาในสาขาที่สอนโดยตรง

• โครงการพัฒนาครูภาษาไทยโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยร่วมมือกับศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้กับครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ โดยใช้ระบบการเรียนทางไกล (e-Learning) และระบบการประชุมทางไกลหรือ Teleconference ในการติดตามผลการเรียนเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยเริ่มนำร่องใน 2 จังหวัดคือจังหวัดเชียงรายและพะเยา จากนั้นจะขยายผลต่อไปยังอีก 2 จังหวัด คือน่านและแพร่

• โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเด็กและ เยาวชนในสถานพินิจ เพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  โดยจัดการเรียนการสอนความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น ทั้งที่เป็นความรู้พื้นฐานในการใช้ไอที รวมทั้งความรู้และทักษะที่สามารถนำมาบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆ ในศูนย์ฝึกฯ หรือในเรื่องที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากเยาวชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยังอยู่ในวัยรุ่น เรียนรู้เทคโนโลยีได้ไว และบางกลุ่มอยู่ในสถานพินิจฯ เพียงระยะสั้น จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้ต่อไปเมื่อพ้นโทษ

       นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริ ซึ่งมีหลายโครงการย่อย โดยหลายโครงการเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือหรือการสนับสนุนจากต่างประเทศ ในการพัฒนาเยาวชน/บุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ได้แก่ โครงการความร่วมมือไทย-เดซี  โครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น โครงการความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (GUGAS: Graduate University of the Chinese Academy of Science)  โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเหล่านี้คือเพื่อเปิดโอกาสและเปิดโลกทรรศน์ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพและมีความรู้ความสามารถ ในการเรียนรู้และดูดซับความรู้จากสถาบันและนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อพัฒนาบุคคลเหล่านี้ให้เป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในอนาคตต่อไป  

       นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าในอีก 2 โครงการ ที่ช่วยเหลือโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนในชนบทห่างไกลในถิ่นทุรกันดาน ได้แก่ โครงการความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้ รวมทั้งแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงเรียน เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้โรงเรียนที่มีสาเหตุจากระบบไฟฟ้าไม่ได้รับการดูแลบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม   และโครงการการวัดพลังงานไฟฟ้าในวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา  มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานเงินค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ ให้กับวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2548 เพื่อจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้กับเด็กและเยาวชนกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนและการจัดการที่พักอาศัย จำเป็นต้องมีการใช้พลังงานไฟฟ้า จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการฯ เพื่อบริหารการใช้ไฟฟ้าดังกล่าว
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : - 
       ภาพกิจกรรม :  -
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
              โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-8150 ต่อ 634 - 639
       E-mail : info copy