งานสัมมนาความสัมพันธ์ไทย - จีน ครั้งที่ 10 เรื่อง "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน"

       เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานสัมมนาความสัมพันธ์ไทย - จีน ครั้งที่ 10 เรื่อง "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน" ณ ห้องประชุมธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ

       สืบเนื่องจากธนาคารกสิกรไทย และสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาไทย-จีนเป็นประจำทุกปี ในปี พ.ศ.2556 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นผู้ประสานงานการจัดทำรายละเอียด (Program Agenda) ของการสัมมนาไทย-จีน ประจำปี พ.ศ. 2556
       ทั้งนี้ สวทช. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดของการสัมมนาไทย-จีน ประจำปี พ.ศ. 2556 และได้ประสานงานกับสภาวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งชาติจีน (Chinese Academy of Agricultural Sciences - CAAS) ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมจัดงานในปีนี้ โดยกำหนดให้มีการประชุมสัมมนาไทย-จีน ภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ
       ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาไทย-จีนดังกล่าว และทรงบรรยายพิเศษเรื่อง "เสริมสร้างศักยภาพของเด็กด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรากฐานของการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน"


ข้อมูลเพิ่มเติม
       เว็บไซต์ : -
       ภาพกิจกรรม : -
       วีดิโอ :  -

ติดต่อได้ที่
       คุณเยาวลักษณ์  คนคล่อง , คุณเรณุกา  อานับ
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์  : 02-644-8150 ต่อ 639 , 636
       E-mail : info copy