ผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะทำงานโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริฯ เข้าเฝ้าฯ ก่อนการเดินทางเข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CHINARE31)

ผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะทำงานโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริฯ เข้าเฝ้าฯ ก่อนการเดินทางเข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CHINARE31)
     วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำผู้บริหารและนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะทำงานโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ก่อนเดินทางเข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CHINARE31: 31th Chinese Antarctic Research Expedition)
     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานบริหารขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน สนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์ไทย ร่วมเดินทางไปกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกจีน ภายใต้โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
     สำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้ร่วมกับคณะทำงานโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริฯ ทำการคัดเลือกนักวิจัยไทย และถวายรายชื่อเพื่อขอพระราชวินิจฉัยเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งทรงมีพระราชวินิจฉัย ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เดินทางไปศึกษาวิจัยร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่ ๓๑ (CHINARE31) โดยมีกำหนดเดินทางไปกับเรือตัดน้ำแข็ง Xue Long เพื่อทำงานวิจัยด้านสมุทรศาสตร์ ณ บริเวณสถานีวิจัยจงซาน (Zhongshan Station) ทวีปแอนตาร์กติก ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการสานต่อความร่วมมือศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกระหว่างไทยและจีนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากที่ได้เริ่มต้นขึ้นในปี ๑๕๕๖
     ในส่วนของความร่วมมือด้านการวิจัยขั้วโลกกับราชอาณาจักรนอร์เวย์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริให้นักวิทยาศาสตร์ไทยเข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกเขตอาร์กติก (ขั้วโลกเหนือ) กับราชอาณาจักรนอร์เวย์ ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ในการประสานงานเบื้องต้นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกกับ The University Centre in Svalbard (UNIS) และ Norwegian Polar Institute (NPI) ซึ่งคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทย อันประกอบด้วยกระทรวงการต่างประเทศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ สวทช. ได้เดินทางไปยังประเทศนอร์เวย์ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก กับหน่วยงานของประเทศนอร์เวย์ และได้ข้อสรุปร่วมกันจากการเจรจาว่า ควรเริ่มต้นความร่วมมือด้วยการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ UNIS โดยดำเนินการในรูปแบบเดียวกับความร่วมมือกับ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (University of Chinese Academy of Science (UCAS)) ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ จึงได้ประสานงานกับสำนักงาน ก.พ. ในการจัดทำร่างข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว
รายนามผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีจำนวนทั้งหมด ๑๖ คน ดังนี้

คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒ คน
๑. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ     ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ
๒. นายไพรัช ธัชยพงษ์                รองประธานกรรมการฯ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๒ คน
๓. นายเอกรัฐ ศรีสุข       คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
๔. นายอนุกูล บูรณประทีปรัตน์       อาจารย์จากภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะทำงานโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๙ คน
๕. หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล      รองเลขาธิการ ก.พ. 
๖. นายวรณพ วิยกาญจน์       อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๗. นางสาวสุชนา ชวนิชย์      อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๘. นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา      ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
๙. นายศรัณย์ โปษยะจินดา            รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
๑๐. นายศิวัช พงษ์เพียจันทร์           ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
๑๑. พันเอกปรีชา อภิวันท์ตระกูล      อาจารย์ กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๑๒. นางสาวเนตรนภา คงศรี           ผู้อำนวยการกองยุโรป ๒ กระทรวงการต่างประเทศ 
๑๓. นางสาวอรวิจิตร์ ชูเพชร           นักการทูตปฏิบัติการ กองยุโรป ๒ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จำนวน ๓ คน
๑๔. นางเยาวลักษณ์ คนคล่อง       ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริ สวทช. 
๑๕. นางสาวสาวิตรี ภิรมย์กิจ         ผู้ประสานงาน สวทช. 
๑๖. นางสาวเรณุกา อานับ            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สวทช.
 
 ติดต่อได้ที่ 
       นางสาวสาวิตรี ภิรมย์กิจ
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 81874
       E-mail : info copy