ผู้ได้รับทุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กพ. กับ GUCAS ประจำปี 2555 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานพร ในโอกาสที่จะเดินทางไปศึกษา

      วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 14:00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมคณะ นำ นายประสาร คิดดี ผู้ได้รับทุนความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กับ Graduate University of Chinese Academy of Science-GUCAS สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2555 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานพร ในโอกาสที่จะเดินทางไปศึกษา