การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

       เมื่อวันที่  5 – 6 มีนาคม 2556 สวทช. ร่วมกับ มทร. และ กศน. จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

       สืบเนื่องสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ได้เข้าร่วมดำเนินโครงการนำร่องการบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาบุคลากรของ ศศช. และบุคลากรในระดับอำเภอของหน่วยงานต้นสังกัดให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถให้นำไฟฟ้าที่ได้จากระบบฯ ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และมีทักษะในการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง ณ ศศช. ได้
       ทั้งนี้ สวทช. ร่วมกับ มทร. และ กศน. จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นประมาณ 55 คน ประกอบด้วย ครู ศศช. ในพื้นที่ทรงงานเป้าหมายในสังกัด กศน., ครูจากโรงเรียนในพื้นที่ทรงงานในสังกัด สพฐ., ครูจากโรงเรียน ตชด. ในพื้นที่ทรงงาน
    
ข้อมูลเพิ่มเติม
       เว็บไซต์ :  - 
       ภาพกิจกรรม :  -
       วีดิโอ :  -

ติดต่อได้ที่
       คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง , คุณนวพรรษ คำไส
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ 02-644-8150 ต่อ 639 , 634
       E-mail : info copy