สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผสมผสานกับเครื่องยนต์ดีเซล

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผสมผสานกับเครื่องยนต์ดีเซล


          เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผสมผสานกับเครื่องยนต์ดีเซล ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล จ.กำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี ฯพณฯ ดร.ฮ็อง จวน ณารน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา  ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลเอกณรงค์ แสงชนะศึก รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์  ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เฝ้ารับเสด็จฯ
          ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกดปุ่มเปิดป้ายอาคารผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผสมผสานกับเครื่องยนต์ดีเซล และทอดพระเนตรนิทรรศการความเป็นมาและผลการดำเนินงานของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผสมผสานกับเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ ติดตั้ง บริหาร และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผสมผสานกับเครื่องยนต์ดีเซล โดยมีทีมนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เนคเทค เฝ้ารับเสด็จฯ
 
 
15  16  17

ข้อมูลเพิ่มเติม
 
       เว็บไซต์:  -
       ภาพกิจกรรม  -

       

ชมข่าวในพระราชสำนักได้ที่ https://youtu.be/SNTE_76_qcI
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณนวพรรษ  คำไส
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-644-5700 ต่อ 81819
       E-mail : info copy