พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล

             
 


       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผสมผสานกับเครื่องยนต์ดีเซลและพระราชทานระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์   ต่อสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล บ้านซ็อมโบร์ ตำบลซ็อมโบร์ อำเภอปราสาทซ็อมโบร์ จังหวัดกำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา   สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานวิทยาลัยกำปงเฌอเตียลแก่ประชาชนชาวกัมพูชา เพื่อให้เยาวชนของกัมพูชาได้รับโอกาสทางการศึกษาที่จะนำความรู้ไป       พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี 2548

       วิทยาลัยกำปงเฌอเตียลไม่มีสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาเข้าถึง การจัดการเรียนการสอนและการพักอาศัยจำเป็นต้องมีการใช้ไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯ หลายพื้นที่ การใช้พลังงานไฟฟ้าที่           วิทยาลัยต้องใช้พลังงานจากเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันดีเซล (Diesel Generator) เมื่อพิจารณาจากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นมาโดยตลอด ทำให้มีค่าใช้จ่ายของน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสูง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจึงทรงมีพระราชดำริให้หาวิธีบริหารพลังงานในวิทยาลัยอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

กรมราชองครักษ์ซึ่งรับผิดชอบดำเนินโครงการตามพระราชดำริที่วิทยาลัยกำปงเฌอเตียลร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงาน “โครงการติดตั้ง บริหารและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ณ วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา”