ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ ALICE Collaboration

      เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในการลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ ALICE ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ วังสระปทุม

       ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ ALICE เริ่มขึ้นในปี 2553 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิโนรัตน์  กอบเดช  อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้เข้ามาทำวิจัยทางด้านเทคโนโลยีกริดของ ALICE และต่อมาได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงระบบติดตามทางเดินภายในของ ALICE ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฮาร์ดแวร์ของระบบเซ็นเซอร์

       งานวิจัยที่ได้เริ่มไว้มีความก้าวหน้าตามลำดับ ประกอบกับการสนับสนุนจากอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท  สืบค้า  ทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกแบบสมทบในเดือน พฤศจิกายน ปี 2554 ต่อมาในเดือน กรกฎาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิโนรัตน์  กอบเดช ได้ลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการไปปฏิบัติงานวิจัยอยู่ที่ CERN เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้มีนักศึกษาจากประเทศไทย เดินทางไปทำวิจัยระยะสั้นๆ จำนวน 3 คน ทำให้งานวิจัยก้าวหน้าไปอย่างดียิ่ง  และในเดือน ตุลาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก็ได้เข้าเป็นสมาชิกแบบเต็มของ ALICE และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในการลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ ALICE ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ วังสระปทุม ในช่วงต้นปี 2556 ความร่วมมือทางด้านวิชาการได้ขยายออกไปสู่หน่วยงานวิจัยอื่น ๆ ภายในประเทศ เช่น ศูนย์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติที่ทำการศึกษาสมบัติของเวเฟอร์ที่จะนำมาใช้ผลิตเซ็นเซอร์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) ที่กำลังออกแบบและพัฒนาระบบวัดสมบัติทางไฟฟ้าของเซ็นเซอร์ต้นแบบและศูนย์อิเล็กโทรนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติในการการจัดตั้งศูนย์คำนวณแบบกริดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

       โดยสรุปแล้วความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ ALICE ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งโดยเข้าไปมีส่วนร่วมกับห้องปฏิบัติการไอออนหนักที่ CERN ทั้งทางด้านการพัฒนาฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และการวิเคราะห์ผลทางด้านฟิสิกส์ 
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ : 1. โครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น คลิกที่นี่
                            2. Facebook โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น คลิกที่นี่
       ภาพกิจกรรม : -
       วีดิโอ : -
 
ติดต่อได้ที่ 
        ส่วนประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
        โทรศัพท์ 044 224 0823
        e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.