สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินร่วมพิธีเปิดงาน Global Young Scientists Summit@one-north 2013

       เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินร่วมในร่วมพิธีเปิดงาน Global Young Scientists Summit@one-north 2013 ณ ประเทศสิงคโปร์

       สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปร่วมพิธีเปิดงาน Global Young Scientists Summit@one-north 2013 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ (สวทช.) ได้รับพระกระแสรับสั่งจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ดำเนินการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม Global Young Scientists Summit Singapore (GYSS) ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 20-25 มกราคม 2556 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
 
       การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Global Young Scientists Summit:GYSS) เป็นการประชุมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ประกาศเปิดตัวเป็นเจ้าภาพการประชุม GYSS ครั้งแรกในงานประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี พ.ศ. 2555

        การประชุม GYSS จัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 20-25 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore—NUS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบล นักวิทยาศาสตร์อาวุโส กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยได้เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสากล นักศึกษาและนักวิจัยทั่วโลก เข้าร่วมประชุมในเดือนมกราคม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกอบด้วยกิจกรรมหลักสามส่วน ได้แก่

1.กิจกรรมบรรยายพิเศษและเสวนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสามวันแรก ประกอบด้วย การบรรยายเดี่ยว (plenary lecture) การอภิปรายกลุ่ม (panel discussion) และชั้นเรียนย่อย (master class) ซึ่งบรรยายโดยผู้ได้รับรางวัลทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ

2.กิจกรรมเยี่ยมชมหน่วยงานวิจัยชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ในสองวันสุดท้าย เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานราชการ

3.กิจกรรมช่วงกลางคืน ได้จัดให้ผู้ร่วมงานเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ สวนสัตว์เปิดกลางคืน ย่านชุมชนเมืองของคนเชื้อสายจีนและอินเดีย สิงคโปร์ฟลายเออร์และแม่น้ำสิงคโปร์ และการจัดเลี้ยงอาหารค่ำในทำเนียบประธานาธิบดี (Istana)

       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม Global Young Scientists Summit (GYSS) ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อให้ได้รับแรงบันดาลใจ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/หรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล

ข้อมูลเพิ่มเติม 
       เว็บไซต์ :  การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Global Young Scientists Summit:GYSS) คลิกที่นี่
       ภาพกิจกรรม :  Global Young Scientist Summit 2013 คลิกที่นี่
       วีดิโอ : -
 
 ติดต่อได้ที่ 
       คุณเยาวลักษณ์ คนคล่อง / คุณเรณุกา อานับ
       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ 02-644-8150 ต่อ 639,636
       E-mail : info copy
 
       ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                        โทรศัพท์ 0-2529-7100 ต่อ 77206, 77210 
       E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.