Princess IT

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชทานระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผสมผสานกับเครื่องยนต์ดีเซลแก่สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียลราชอาณาจักรกัมพูชา