วีดิทัศน์รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

   
  

      วีดิทัศน์รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

         โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ กำหนดจัด “กิจกรรมแข่งขันประกอบหุ่นยนต์ BEAM วิ่งจับเส้น และกิจกรรม Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี