TH  |  EN

03. ต้นแบบระบบควบคุมระดับน้ำในนาข้าว
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

     ชื่อโครงงาน ต้นแบบระบบควบคุมระดับน้ำในนาข้าว

     จัดทำโดย
       1. ส.ณ.ยุทธการ อุดมศรี
     2. ส.ณ.ธราธร กอสัมพันธ์
     3. ส.ณ.กฤษณ์ อุกฤษณ์.

     อาจารย์ที่ปรึกษา
       1. ครูพีรภัทร์ ตรงดี
     2. ครูพนิดา เล้าประเสริฐ
     3. ครูปวีณา จันทร์เพ็ง

      โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

     1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

     ข้าว มีความสำคัญต่อชีวิตคนไทยไม่ใช่แต่เพียงเป็นอาหารหลักของทุกคนเท่านั้น แต่มีความสำคัญที่ก่อให้เกิดความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจ เอื้อเฟื้อต่อกัน ในรูปแบบของวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆโดยคนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักตั้งแต่สมัยโบราณกาล อีกทั้งข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยโดยเป็นแหล่งรายได้หลักของการส่งออกในหมวดสินค้าเกษตรในปัจจุบันมีข่าวสารและข้อมูลการเกิดปัญหาในการเพาะปลูกข้าวของคนไทยในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและพื้นที่ ที่ใช้ในการเพาะปลูก ด้านสายพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกไม่เหมาะสม และในการเพาะปลูกข้าวนั้น ต้องมีกำหนดการหรือมีการวางแผนในการเพาะปลูกหลายระยะ ตั้งแต่

     เตรียมดิน เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว หว่านข้าว สูบน้ำเข้า สูบน้ำออก ใส่ปุ๋ย ฉีดพ่นฮอร์โมน จนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้เกษตรกรต้องจดจำ จดบันทึก บางครั้งก็มีการหลงลืมวันที่เริ่มเพาะปลูก ทำให้กำหนดการต่าง ๆคลาดเคลื่อนไปและผลผลิตที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยการนำเอาเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการเพาะปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น เช่น มีการวิจัยหรือปรังปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนต่อโรคและแมลง มีการสร้างระบบตรวจวัดอากาศ และควบคุมปริมาณน้ำ ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะจัดทำโครงงาน เรื่อง ต้นแบบระบบควบคุมระดับน้ำในนาข้าวเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของชาวนาให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นและได้นำเทคโนโลยีที่ได้อบรมและเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยได้มีการนำเอาบอร์ดสมองกลฝังตัว kidbright มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงงานเรื่องนี้