TH  |  EN

04. สมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ โรงเรียนบากงพิทยา

 

    โครงงาน สมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ
    ชื่อผู้ทำโครงงาน
      1. เด็กชายสาฮาบุดดีน ดอคอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๓/๑
    2. นายอัศรี อามะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๔/๑
    3. นายอาบูบักรี ดือราโอะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๔/๑

    ครูที่ปรึกษา
      นางสาวนูรียะ อามะ
      นางสาวฮาสือนะ แบเฮง
      นายอิลฮาม เจะอาแว

    โรงเรียนบากงพิทยา ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

    บทนำ
    เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนบากงพิทยาได้มีการดำเนินการเกษตรหลายด้านด้วยกัน เช่น ด้านการเลี้ยงปลาเพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกมะนาว และปลูกผักสวนครัวต่างๆ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหาการปลูกผักในหลายด้าน เช่นสภาพภูมิอากาศ แมลงศัตรูพืชและการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปลูก ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตที่ได้ดังนั้นกลุ่มของกระผมได้เห็นถึงความสำคัญในปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาและคิดค้นสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา จนนำไปสู่วัตถุประสงค์ในการทำโครงงานครั้งนี้ 1. เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชที่ถูกต้อง 2. เพื่อฝึกปฏิบัติการทำสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ 3. เพื่อประยุกต์และนำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 4.เพื่อศึกษาเทคโนโลยีเครือข่ายเซ็นเชอร์และการควบคุมอันมัติ 5. เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม สรุปผลการทดลองได้ว่าเมื่อเชนเชอร์วัดค่าอุณหภูมิได้มากกว่า 30 จะแจ้งเตือน IOT และเมื่อเซนเซอร์วัดค่าความชื้นในดินต่ำกว่า 50% สายพ่นน้ำจะทำงานเพื่อเพิ่มความขึ้นในดิน แต่ถ้าเซนเชอร์วัดค่าความชื้นในดินมากกว่า 69% สายพ่นน้ำจะหยุดทำงานทันทีทำให้ระบบสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะสามารถควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผลผลิตเสียหายและได้ปริมาณน้อยในการลดข้อจำกัดลงจะทำให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและเหมาะสมที่เป็นผลกำไร ให้กับเกษตรกรคำสำคัญ สมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ หมายถึง ฟาร์มผักที่มีระบบการทำงานอัตโนมัติควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมต่อการปลูกผัก