TH  |  EN

09 ชื่อโครงงาน โครงงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร (Young Innovator) โรงเรียน ศรีสวัสดิ์พิทยาคม

โครงงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร (Young Innovator)
โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

คณะผู้จัดทำ.
   1. นายชาตรี ดีสุด
2. นางสาวธนภรณ์ มุมกลาง
3. นางสาววราสิรี อุดม
4. นางสาวอรลักษณ์ อิสสระ

ครูที่ปรึกษาโครงงาน
   1. นางสาวบุษกร รักเรืองรอง
2. นางสาวณัฐธิดา ม่วงนาครอง

ความเป็นมา
   โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนพื้นที่อันกว้างใหญ่สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาพันธุ์คนในชุมชนส่วนใหญ่ดำรงชีวิตด้วยการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวและมีสภาพปัญหาคือการถางที่และตัดตันไม้ในป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกจึงทำให้ป่าถูกทำลายไปอย่างรวดเร็ว ผลกระทบจึงเกิดกับสัตว์ป่า รวมถึงช้างป่าที่ต้องออกมาหากินในแหล่งชุมชนจึงเกิดปัญหาช้างป่าเข้ามาทำลายผลผลิตในชุมชนและทรัพย์สินภายในโรงเรียนก่อให้เกิดความเสียหายกับโรงเรียนเป็นอย่างมากรวมไปถึงความปลอดภัยของครูและนักเรียนที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนอีกด้วยครูและนักเรียนผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะพัฒนาเครื่องมือส่งสัญญาณไส่ช้างและแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของครู นักเรียน และทรัพย์สินภายในโรงเรียน