TH  |  EN

20 โมเดลไล่ช้างอัจฉริยะ (AI 20 Hertz Model) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒

โครงงาน โมเดลไล่ช้างอัจฉริยะ (AI 20 Hertz Model).

รายชื่อผู้จัดทำโครงงาน :
    1) นางสาวณัฏฐาณิชา จิราพรพิสิฐ e-mail nchirapornpisit@gmail.com
2) นางสาวศลิสา สุขเจริญ e-mail: salisa.th48@gmail.com
3) นางสาวธัญลักษณ์ สนั่นเมือง e-mail: thunyarlux8625@gmail.com
4) นางสาวปริญาภัทร ด้วงต่าย e-mail: give.priyapat@gmail.com
ครูที่ปรึกษาโครงงาน :นางมณฑกานต์ มาลา e-mail: montakan@ben2.ac.th
นางสาวสุวรรลี บินสเล e-mail: suwanlee@ben2.ac.th
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนโมเดลไล่ช้างอัจฉริยะ (AI 20 Hertz Model) และทดสอบ
ประสิทธิภาพของโมเดลไล่ข้างอัจฉริยะ (AI 20 Hertz Model) ซึ่งจะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาช้างบุกรุกที่อยู่
อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน ในเขตตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราใน
อนาคต ทีมพัฒนาได้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แก้ปัญหาและพัฒนาโดยใช้วิธีการคิดคันนวัตกรรม
ศึกษาเอกสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการศึกษามีดังนี้ เมื่อกล้อง A ที่ติดกับโมเดลไล่ช้างอัจฉริยะ
(AI 20 Hertz Mode!)ตรวจจับช้างได้ลำโพงทำการเปิดเสียงประทัดสลับกับเสียงผึ้งดังขึ้น มีการถ่ายรูปส่งเข้า
application Line และบันทึกลง Google sheet เพื่อเก็บข้อมูลการตรวจพบช้างปำา จากการทดสอบ
ประสิทธิภาพพบว่าโมเดลไล่ช้างอัจฉริยะ (AI 20 Hertz Model)ใช้ได้จริงและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่
ระดับดีมาก