TH  |  EN

21 ระบบตรวจวัดอุณหภูมิไร้สัมผัส และเช็คชื่อก่อนเข้าชั้นเรียนอัตโนมัติด้วยการตรวจจับใบหน้า โรงเรียน ปายวิทยาคาร

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิไร้สัมผัส และเช็คชื่อก่อนเข้าชั้นเรียนอัตโนมัติด้วยการตรวจจับใบหน้า.
Attendance register via the automatic contactless thermal and facial detector
ผู้จัดทำ นายชนะชัย ชำนาญหมอ , นายธีรภัทร ศักดิ์ภิรมย์ และ นางสาวกุลธิดา จองส่า
โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
Email : thanawat.nd@gmail.com
บทคัดย่อ
โครงงานเรื่อง “ระบบตรวจวัดอุณหภูมิไร้สัมผัส และเช็คชื่อก่อนเข้าชั้นเรียนอัตโนมัติด้วยการตรวจจับไบหน้า”
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพัฒนาหาประสิทธิภาพของระบบตรวจวัดอุณหภูมิไร้สัมผัสและระบบเช็ดชื่อก่อนเข้าชั้นเรียน
ด้วยการตรวจจับใบหน้โดยใช้แผงดวบคุมขนาดเล็ก (Microcontrollar) ควบคุมอุปกรณ์เซนเซอร์ต่าง ๆ ในการสร้าง
เครื่องวัดอุณหภูมิไร้สัมผัสจากนั้นนำมาผสมผสานกับแนวคิดการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า เพื่อบันทึกเวลาในการเข้า
เรียนของนักเรียนจนเกิดเป็นโครงงานระบบตรวจวัดอุณหภูมิไร้สัมผัสและเช็ดชื่อก่อนเข้าชั้นเรียนอัตโนมัติด้วยการ
ตรวจจับใบหน้า จากผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องดังกล่าว ผลการวัดประสิทธิภาพและความแม่นยำของการตรวจจับ
ใบหน้า จำนวนดน 15 คน คนละ 5 ครั้ง ผลปรากฏว่ามีความผิดพลาดในการตรวจจับใบหน้าอยู่ที่ 6.67% และผลการ
ทดลองการตรวจวัตอุณหภูมิผู้ทดสอบจำนวน 15 ดน โดยเปรียบเทียบกรวัดอุณหภูมิจากโปรแทรมและปรอทวัตไข้
โดยใช้ปรอทวัดไข้เป็นตัวเปรียบเทียบความแม่นยำ และทำการทดสอบสามเวลา คือ เช้า กลางวัน เย็น มีความ
ผิดพลาดในการวัดอุณหภูมิอยู่ที่ 1% อุปกรณ์ประดิษฐ์ชิ้นนี้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอตให้บันทึกข้อมูลนักเรียนเป็นแบบออนไลน์หรือในระบบ
รักษาความปลอดภัย เพื่อไช้ในการปลดล็อกประตูด้วยการตรวจจับไบหน้าได้