TH  |  EN

22 ระบบพ่นสารสกัดจากใบน้อยหน่า โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ ฯ

โครงงานเรื่องระบบพ่นสารสกัดจากใบน้อยหน่าเพื่อขับไล่ศัตรูพืชของกะหล่ำปลี
Annona seed extract spray system to repel cabbage pests.

ผู้จัดทำ นาย ฐปกร บุญมาลา นายเกียรติยศ เลาซาง และ นางสาวสุทธิดา ไม่มีซื่อสกุล

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานของบอร์ด KidBright และพัฒนาต้นแบบเครื่องพ่นสารสกัด ที่มีการนำเซนเซอร์และบอร์ด KidBrightมาสั่งการทำงานของระบบพ่นสารสกัดจากใบน้อยหน่า โดยจะพ่นสารสกัดจากใบน้อยหน่าทุกๆ 1อาทิตย์ โดยมมีการเปิดน้ำจากก๊อกน้ำจนกว่าเซนเซอร์วัดความชื้นในดินจะมีค่าถึงที่ได้กำหนด คือถ้าค่าความชื้นในดินต่ำกว่า750ระบบจะทำการพ่นน้ำ และเมื่อมีความชื้นมากกว่า750ระบบจะทำการหยุดพ่นน้ำ หลังจากนั้น เราจะมีเซนเซอร์วัดการนำไฟฟ้าของ น้ำฝน