TH  |  EN

27 Smart Septic Tank โรงเรียน ขุนยวมวิทยา

ชื่อเรื่อง Smart Septic Tank.
ชื่อ นายมนัส ชนะวรากร , นายบรรลือศักดิ์ คำเขียว, นายชัชชัย ปัญญานาย ,นายก้องภพ ยงทองจรัสกุล
โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่อนสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
บทคัดย่อ
โครงงาน Smart Septic Tank นี้เป็นการพัฒนาระบบเครื่องทำหมักปุ๋ยอัตโนมัติอย่างง่ายที่สามารถทำงานได้โดย
อัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้โดยไม่ต้องใช้สวิตซ์ สั่งงานโดยบอร์ต KidBright ซึ่งเป็นสมองกลฝังตัวรูปแบบหนึ่งผ่านโปรแกรม
Kid Bright IDE ที่สามารถควบคุมความชื้น อุณหภูมิของถังหมัก มีระบบควบคุมการหมุนและคนผสมปุ๊ยหมักอัตโนมัติ และใช้ระบบ
ควบคุมมอเตอร์อัตโนมัติในการตั้งเวลาและเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้น จากการทดสอบการทำงานของระบบ พบว่า มีประสิทธิภาพ
สามารถใช้งนต้จริง และเมื่อทตลองศึกษา พัฒนาต่อยอต โครงงากับเครื่องใช้ไฟฟ้าและมอเตอร์อื่น ๆ อาทิเช่น เครื่องพ่น
ละอองปุ๋ยหมักอัตนมัติ พบว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต้ มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาหรือประยุกต์ให้
สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ต่อไป