TH  |  EN

31 รถไฟฟ้าอัจฉริยะ โครงการ 2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ลำปาง

1. ชื่อโครงงาน รถฟฟ้าอัจฉริยะ smart electric train
2. รายชื่อผู้จัดทำโครงงาน
ชื่อ-สกุล นายนวิน แช่ว่าง ระดับขั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-สกุล นายไกรวิชญ์ แซ่ลี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-สกุล นางสาวปิ่นดาว แซ่หาง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-สกุล นางสาวธัญชนก แปงสุข ระดับขั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
อาจารย์ที่ปรึกษา
1) ชื่อ-สกุล นายวีรศักดิ์ เป้รอด สอนวิชา คอมพิวเตอร์
2) ชื่อ-สกุล นางสาวมติกาใจธรรม สอนวิชา ฟิสิกส์

3. บทคัดย่อ
รถฟฟ้าอัจฉริยะ เป็นผลผลิตที่เกิดจาก แรงบันดาลใจจากกระแสรักษ์โลก และสิ่งแวดล้อม และปัญหาความรุนแรงในการใช้พลังงาน
และผลกระทบต่อสิ่งเวดล้อมโลก หลักการทำงานของรถฟฟ้าอัจฉริยะ เป็นหลักการใช้ลังงนสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้
เทคโนโลยีหลักคือแบตเตอรี่ชอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ และมอเตอร์
วัตถุประสงค์หลักของรถไฟฟ้าอัจฉริยะคือ การใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถป้องกันอุบัติเหตุ เนื่องจากมีสาย
สมดุล ตรวจจับการเคลื่อนไหวและคอยให้สัญญาญเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวาง สามารถบันทุกสิ่งของได้ 250 กิโลกรัม หรือ 2,500 นิวตัน วิ่ง
ได้ระยะทาง 20 กิโลมตร ต่อการซาร์แบตเตอรี่ควบคุมกรตัดหญ้า และ ระบบความปลอดภัยขณะที่รถทำการตัดหญ้า