TH  |  EN

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ราชอาณาจักรกัมพูชา

 

สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 : ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานร่วมกับแบตเตอรี่และสายส่งไฟฟ้า (Solar Hybrid System) ซึ่งระบบฯ ดังกล่าวออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโดยทีมนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (STL) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งระบบได้ดำเนินการใช้งานตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งตั้งแต่มีการใช้งานระบบจนถึงปัจจุบัน พบว่า สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับสถาบันฯ ได้ประมาณ 12.35 MWh หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 123,500 บาท นอกจากนี้ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากระบบฯ ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น งานวิจัยด้าน PV microgrid หรือ PV output prediction เป็นต้น ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือจะสามารถเปิดให้มีการเรียนการสอนได้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีแผนที่จะเปิดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีสายวิชาชีพ 10 สาขา อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร สัตวศาสตร์ การจัดการท่องเที่ยว และโรงแรม โลจิสติกส์ วิศวกรรมโยธา/ไฟฟ้า/เครื่องยนต์ เป็นต้น

            สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ เป็นโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองบัญชาการกองทัพไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโออองกุม ตำบลออมเรียง อำเภอทะปง จังหวัดกำปงสปือ อยู่ห่างจากไทย 400 กว่ากิโลเมตร ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินประมาณ 1,200 กว่าไร่ เพื่อจัดตั้งสถาบันดังกล่าว ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือของนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

เดิมมีการขอพระราชทานให้ทรงจัดตั้งที่จ.เกาะกง แต่ทรงมีพระราชดำริว่า เกาะกงอยู่ใกล้ไทย ผู้ที่ต้องการศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาในไทยได้ง่าย ควรจะสร้างในที่ที่การศึกษาลักษณะนี้ยังไปไม่ถึง จึงทรงเลือกจ.กำปงสปือ เพื่อขยายโอกาสการศึกษาแก่นักเรียนท้องถิ่นใน จ.กำปงสปือ และใกล้เคียงได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ดูเพิ่มเติมได้ที่ คลิก