TH  |  EN

ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการผู้บริหาร
และผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบัน
เซิร์น เดซี จีเอสไอ ไอซ์คิวบ์ และอีเทอร์ ประจำปี ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔)
เข้าเฝ้าฯ ก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ

     วังสระปทุม: วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการผู้บริหาร และผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบัน เซิร์น เดซี จีเอสไอ ไอซ์คิวบ์ และอีเทอร์ ประจำปี ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔) เข้าเฝ้าฯ ขอรับพระราชทานพร ก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ

     สืบเนื่องจากองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) สมาพันธรัฐสวิส สถาบันเดซี สถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา และองค์กรพลังงานฟิวชันนานาชาติอีเทอร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนเพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษา ครูสอนฟิสิกส์ นิสิต/นักศึกษา/นักวิจัยในสาขาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ของไทย ได้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน ณ สถาบันดังกล่าว โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละปีในเบื้องต้น และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการในขั้นตอนสุดท้าย สำหรับปี ๒๕๖๗ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการของเซิร์น เดซี จีเอสไอ ไอซ์คิวบ์ และอีเทอร์ ประกอบด้วย
     (๑) นักเรียน-ครูระดับมัธยมไปศึกษาดูงานที่เซิร์น จำนวน ๑๘ คน
     (๒) นักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น จำนวน ๔ คน
     (๓) ครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น จำนวน ๒ คน
     (๔) นักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี จำนวน ๒ คน
     (๕) นักศึกษาภาคฤดูร้อนจีเอสไอ จำนวน ๒ คน
     (๖) นักศึกษาภาคฤดูร้อนไอซ์คิวบ์ จำนวน ๒ คน และ
     (๗) นักศึกษาและนักวิจัยภาคฤดูร้อนอีเทอร์ จำนวน ๗ คน
            รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๗ คน

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ มูลนิธิฯ นำนักเรียนมัธยมศึกษา ครูสอนฟิสิกส์ นิสิต/นักศึกษา/นักวิจัยในสาขาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ของไทย ได้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน ณ สถาบันเซิร์น เดซี จีเอสไอ ไอซ์คิวบ์ และอีเทอร์ ประจำปี ๒๕๖๗ (ค.ศ. ๒๐๒๔) รวมจำนวน ๓๗ คน เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสที่นักศึกษากราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ

ภาพถ่ายพระราชทาน : https://psit.e-office.cloud/d/502e6788

สนใจร่วมสนับสนุนมูลนิธิหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81813, 81816, email : info@princess-it.org
www.princess-it.org