TH  |  EN

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถมศึกษา) ครั้งที่ 1
เรื่อง “คณิตศาสตร์ : ตัวเลข จำนวน และพีชคณิต”
ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2567
ณ ห้องประชุม 68-302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับปฐมวัย) ครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย”ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม 68-302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่อง การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เช่น การจัดกิจกรรมที่ได้มีโอกาสใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง จากความต้องการ ความสนใจ ความอยากรู้ อยากเห็น เป็นการตอบคําถามที่สงสัยเป็นการหาคําตอบด้วยตนเองจากกิจกรรมทีมี ความหลากหลาย ให้ได้เลือกปฏิบัติตาม ความต้องการ เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนกพร ธีระกุลและคณะ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมเป็นคณะวิทยากรในการจัดอบรมดังกล่าว กิจกรรมดังกล่าวมีครูเข้าอบรม 40 คน จาก 12 โรงเรียน