TH  |  EN

อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับปฐมวัย) ครั้งที่ 1
เรื่อง “การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development : ESD)”
ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2567
ณ ห้องประชุม 68-302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถมศึกษา) ครั้งที่ 1 เรื่อง “คณิตศาสตร์ : ตัวเลข จำนวน และพีชคณิต” ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม 68-302 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูด้านเทคนิคการเรียนการสอนคณิตศาสตร์:ตัวเลข จำนวน และพีชคณิต สำหรับครูประถมศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กประถมศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์:ตัวเลข จำนวน และพีชคณิตได้ฝึกการคำนวณ รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรม คณิตศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่การคำนวณตัวเลข แต่เป็นการพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน การเข้าใจตัวเลข จำนวน และพีชคณิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมี ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา หรือในด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนกพร ธีระกุลและคณะ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมเป็นคณะวิทยากรในการจัดอบรมดังกล่าว กิจกรรมดังกล่าวมีครูเข้าอบรม 31 คน จาก 10 โรงเรียน