TH  |  EN

การจัดอบรม "เรื่อง การพัฒนาทักษะ EF ด้วยกิจกรรม Home-Base Learning

 

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เรื่อง “การทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย” ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีครูเข้าอบรมจำนวน 25 คน จาก 8 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ชนกพร ประทุมทอง และคณะร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมและเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการ

Facebook | คลิก