TH  |  EN

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ภาคเหนือ

           มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ มสธ. ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (ภูมิภาค)ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับภาคเหนือ วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าอบรม 56 คน (ครู 33 คน และนักเรียน23 คน) จาก 8 โรงเรียน และกิจกรรมดังกล่าวยังได้ประสานความร่วมมือกับ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ช่วยสนับสนุน ทีมดีแทคเน็ตอาสา เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ในระยะต่อไป

 

           กิจกรรมดังกล่าวได้ทำเพจร้านกลางเพื่อการประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมร้านค้าและผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนในโครงการ ทสรช ชื่อ Smart School Outlet https://www.facebook.com/SmartSchoolOutlet

            ครูและนักเรียนได้ลงมือสร้างเพจร้านค้าของแต่ละโรงเรียน สามารถติดตามและช่วยอุดหนุนสินค้าของโรงเรียนภาคเหนือ 8 แห่ง ได้ดังนี้


ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย

ชื่อร้าน: Ddoi

https://web.facebook.com/ddoi.chiangrai


ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน

ชื่อร้าน: Phandoi56

https://web.facebook.com/phandoi56


ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

ชื่อร้าน: The Hmong Chiangmai

https://web.facebook.com/TheHmongCM


ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่

ชื่อร้าน: ทองพันชั่ง ผ้าด้นมือ

https://web.facebook.com/panchangrpk25


ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 21 จ.แม่ฮ่องสอน

ชื่อร้าน: we made ผ้าทอมือ

https://www.facebook.com/wemade21/


ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ จ.ลำปาง

https://www.facebook.com/chitareeschool/


ร.ร. โสตอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่

https://web.facebook.com/Handicrafts.CMDeaf/


ร.ร.กาวีละอนุกูล จ.เชียงใหม่

https://www.facebook.com/kawilaanukulCM/

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม facebook : link1  link2

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลังภาพ


รูปภาพ


กิจกรรม

 


ผลิตภัณฑ์