TH  |  EN

ไอซีทีสร้างรายได้ ทสรช.

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงพื้นที่ติดตามและอบรม การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4 (ตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จ.อุดรธานี มีผู้เข้าอบรมรวม 49 คน จาก 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย ครูและนักเรียน 45 คน (ครู 20 คน นักเรียน 25 คน) จาก 6 โรงเรียน เจ้าหน้าทีเรือนจำ /ทัณฑสถาน 4 คน จาก 2 แห่ง

facebook  | คลิก

คลิกดูรายละเอียดโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.