TH  |  EN

อบรมหลักสูตร "การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (e-Commerce)

             มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินงานโครงการ “โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.”

              โดยในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559 ได้จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (e-Commerce) ณ ห้องประชุม CC305 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แระเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 34 คน จาก 5 โรงเรียน

facebook: คลิก


รูปภาพ