TH  |  EN

ลงพื้นและอบรมการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ(ภาคเหนือ)

  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงพื้นที่ติดตามและอบรม การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4 (ภาคเหนือ) วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าอบรมรวม รวม 73 คน จาก 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย ครูและนักเรียน 71 คน (ครู 47 คน นักเรียน 24 คน) จาก 12 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่เรือนจำ/ทัณฑ์สถาน 2 คน จาก 1แห่ง

Facebook | คลิก