TH  |  EN

การอบรมออนไลน์ “การทำ Collection ผลิตภัณฑ์ฯ ครั้งที่ 4

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรมและให้คำปรึกษาออนไลน์ หลักสูตร “การทำ Collection ผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดออนไลน์ ประจำปี 2564” ครั้งที่ 4 เรื่องการให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการถ่ายภาพสินค้า (Shooting) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 การอบรมดังกล่าวต่อเนื่องจากการจัดอบรมครั้งที่ 3 โดยหลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับคำแนะนำแนวทางในการปรับปรุงต้านแบบผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 2 แล้ว ได้ดำเนินการปรับปรุงและถ่ายภาพสินค้า เพื่อนำเสนอและขอคำปรึกษาเชิงลึกจากนักออกแบบมืออาชีพ พบว่าโรงเรียนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อมจำหน่ายออนไลน์ต่อไป กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อ.ศักดิ์จิระ เวียงเก่า นักออกแบบและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และให้คำปรึกษาในการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง

     ติดตามร้านค้าของโรงเรียนและเรือนจำที่ร่วมกิจกรรมได้ที่

     ร้าน Kid’s Proud โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
    https://www.facebook.com/kidsproud

     ร้าน Ddoi School Shop โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย
    https://www.facebook.com/ddoi.chiangrai

     ร้าน ผ้าคราม ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร
    https://www.facebook.com/KramSakonnakhon

     ร้าน PhanDoi56 – ปั้นดอย 56 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน
    https://www.facebook.com/phandoi56

     ร้าน D craft ผลิตภัณฑ์นักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
    https://www.facebook.com/Handicrafts.CMDeaf

     ร้าน กลุ่มผ้ามัดย้อมจากเปลือกไม้มะดันป่า ร.ป.ค 29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29 จังหวัดศรีสะเกษ
    https://www.facebook.com/madanrpg29ssk

     ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ จากฝีมือผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร KPP Prison Product
    https://www.facebook.com/Rueanphet

     นารี NAREE By ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
    https://www.facebook.com/NareeCMWCI

     ร้าน ผลิตภัณฑ์ทัณฑสถานหญฺิงนครราชสีมา
    https://www.facebook.com/vocational123 

ดูรายละเอียดได้ที่ | คลิก

ดู VDO ย้อนหลังได้ที่ | คลิก