TH  |  EN

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร : เพจผ้าคราม ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร
ชื่อร้านค้า: เพจผ้าคราม ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

เครดิตโดย : สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ดำเนินงานโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


        โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาผ้าคราม และพบว่ามีกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจที่จะศึกษาและเรียนรู้การย้อมผ้าครามอย่างจริงจัง จึงได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงให้นักเรียนได้เรียนรู้จากปราชญ์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้านการย้อมครามและการย้อมโดยใช้สีธรรมชาติ ได้แก่คุณแม่พิระ ประเสริฐก้านตง และคุณแม่วารี ไชยตมาตร ซึ่งทั้งสองท่านเป็นครูช่างศิลปหัตถกรรมของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ทำให้นักเรียนได้รับการถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการย้อมครามและสีธรรมชาติในท้องถิ่น ได้มีการต่อยอดด้วยเรียนรู้การนำไอซีทีมาช่วยส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ทำกิจกรรม e-commerce เป็นการเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมกับการจำหน่ายสินค้าในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาได้ต่อไป

        ในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ได้สร้างเพจร้านค้าชื่อ “ผ้าคราม ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร” ขึ้น เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าของนักเรียนและชุมชน โดยมีสินค้าขายดีเป็นผ้าคลุมไหล่มัดย้อมคราม และย้อมประดู่คราม ผ้าพันคอมัดย้อมคราม เสื้อย้อมคราม

        ข้อมูลเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. เป็นกิจกรรมภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช