TH  |  EN

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน ชื่อร้านค้า: เพจปั้นดอย 56

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน
ชื่อร้านค้า: เพจปั้นดอย 56 (Phandoi56)

เครดิตโดย : สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ดำเนินงานโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


        โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. โดยโรงเรียนได้จัดทำเพจร้านค้าปั้นดอย 56 จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานวิชาชีพของนักเรียน และผลิตภัณฑ์ของชุมชน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในด้านอาชีพ มีโอกาสได้ลงมือปฏัติจริงและในบางวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอนดังกล่าวก็ได้มีการเชื่อมโยงกับปราชญ์ชุมชน เพื่อให้เกิดการสืบทอดภูมิปัญญา สินค้าทุกชิ้นที่นำมาจัดจำหน่ายในเพจปั้นดอย56 จะมีการคัดสรรและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ปั้นดอย56 มีสินค้าขายดี ได้แก่ ผ้าทอ (ผ้าซิ่น) กระเป๋าย่าม และผ้ามัดย้อม เช่น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เสื้อ

        ด้านการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินงาน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้บริหารทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน มีครูและนักเรียนที่รับผิดชอบโครงการหลัก และได้มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน

        ข้อมูลเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. เป็นกิจกรรมภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช