TH  |  EN

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย : เพจดีดอย (DDoi School Shop)

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย
ชื่อร้านค้า: เพจดีดอย (DDoi School Shop)

เครดิตโดย : สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ดำเนินงานโดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


        โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เน้นการใช้ศักยภาพของพื้นที่ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรด้านอาชีพ ได้ทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพได้ และส่งเสริมให้นักเรียนทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกอาชีพและจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน โดยโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีเพิ่มรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. เพื่อที่จะต่อยอดงานอาชีพเดิม โดยประยุกต์ใช้ไอซีทีเข้าไปช่วยเพิ่มช่องทางในการขายสินค้า สนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับนักเรียน และต่อยอดในการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับนักเรียน

        DDoi เป็นแบรนด์สินค้าของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย ที่จัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ชาวบ้าน ชุมชนในบริเวณรอบๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ของผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่า สินค้าขายดีได้แก่ เครื่องประดับเงิน ผลิตภัณฑ์จากผ้าปักมือ เช่น กระเป๋าสตางค์ เนคไท กระเป๋าถือ หมอนอิง เป็นต้น ภาพสลักดุน และกาแฟ

        ข้อมูลเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. เป็นกิจกรรมภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช