TH  |  EN

ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่
“ศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลสมุทรปราการ”

        วันที่ 11 เมษายน 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ประกอบด้วย สถาบันสุขภาพเด็กฯ สพฐ สำนักฯศึกษาพิเศษ และ สวทช. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศโรงพยาบาลในโครงการเพื่อเยี่ยมเยียนศูนย์การเรียนฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการที่ศูนย์การเรียนฯ รพ.สมุทรปราการ