ตรวจเยี่ยมนิเทศงานโรงพยาบาลในโครงการฯ น้องใหม่ "โรงพยาบาลร้อยเอ็ด"

    วันที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลฯ ประกอบด้วย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ สถาบันสุขภาพเด็กฯ สพฐ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และ สวทช. ได้ร่วมตรวจเยี่ยมนิเทศโรงพยาบาลในโครงการเพื่อเยี่ยมเยียนให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการของศูนย์การเรียนฯ รพ.ร้อยเอ็ด