TH  |  EN

การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนย์เครือข่ายการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยด้อยโอกาสทางการศึกษาในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ฯ ประจำปี 2563

  1.  กล่าวต้อนรับ โดยดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (clip)

  2.  การดำเนินงานและการขยายเครือข่าย  (Clip) | เอกสาร 
      โดย ผศ.พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู สถาบนัสขุ ภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชนี

  3.  การเขียนข้อเสนอโครงการ  (Clip) | เอกสาร
       โดย พว.ขิ่ม สกุลนุ่ม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

  4. รายงานผลการดำเนินงานศุนย์การเรียนสำหรับเด็กป่วยในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน google Form  (Clip) | เอกสาร 
      โดย อลิสา สุวรรณรัตน์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

เอกสารประกอบการอบรม
การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้สื่อทางเทคโนโลยีแ.pdf
แบบประเมินนวัตกรรม.pdf
รูปแบบการนำเสนอผลงานทางวิชาการ.pdf
แหล่งสื่อการเรียนการสอน.pdf