TH  |  EN

การจัดการศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ต้องขัง


การจัดการศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรอาชีวศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง

         ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมอบรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน (ณ มกราคม 2558) มีผู้ต้องขังที่สำเร็จหลักสูตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรระยะสั้น – ระยะยาว) จำนวน 10,437 คน และผู้ต้องขังที่สำเร็จหลักสูตรอาชีวศึกษา (ระดับ ปวช. ปวส.) จำนวน 11,030 คน รวมทั้งสิ้น 21,467 คน

โครงการเทคโนโลยีบัณฑิต

         โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
กรมราชทัณฑ์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาระดับอุดมศึกษา ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ต้องขังที่ศึกษาต่อและสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้มี 55 คน (ข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2557)

ลำดับ

เรือนจำ/ทัณฑสถาน

ปี 2551-2557

รวมทั้งสิ้น

  

ชาย

หญิง

 

1

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

15

15

2

ทัณฑสถานหญิงกลาง

13

13

3

เรือนจำกลางคลองเปรม

23

23

4

ทัณฑสถานนครราชสีมา

1

1

5

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

1

1

6

เรือนจำกลางสงขลา

1

1

7

เรือนจำอำเภอนางรอง

1

1

 

รวม

41

14

55