TH  |  EN

การฝึกวิชาชีพไอทีสำหรับผู้ต้องขัง

   โครงการนี้ได้ผลิตหนังสือเสียงมอบให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วกว่า 1,300 รายการ (ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2557) เพื่อใช้ในห้องสมุดของสมาคมฯ ในการให้บริการแก่คนตาบอด ที่เป็นสมาชิกทั่วประเทศ ผู้ต้องขังที่ได้ร่วมในโครงการฯ ต่างมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์แก่เพื่อนผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย 

\