TH  |  EN

ค่ายอิคคิวซัง 1 หัวข้อ “การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว
กับโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับสามเณร” (ประจำปีการศึกษา 2566)

      มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จัดค่ายอิคคิวซัง 1 หัวข้อ “การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัวกับโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับสามเณร” (ประจำปีการศึกษา 2566) ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการจัดทำข้อเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ครูและสามเณรในโรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ และ เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 170 รูป/คน