TH  |  EN

สัมมนาการประยุกต์ใช้ eDLTV จัดการเรียนรู้


 

             มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน “การประยุกต์ใช้ eDLTV จัดการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ” วันที่ 10 กันยายน 2560

 

            มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสรุปบทเรียนการประยุกต์ใช้ eDLTV จัดการเรียนรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคณะผู้บริหาร พระครู/ครูสาระวิชาต่างๆ จำนวน 87 รูป/คน จาก 9 โรงเรียน

ดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก