กรณีตัวอย่างกิจกรรม ชุมนุมคอมพิวเตอร์

https://www.princess-it.org/wp-content/uploads/2019/02/01รายงาน-ทสรช_ปีการศึกษา-2561-full.pdf