TH  |  EN

ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อ : ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561
โดย : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในการจัดทำโครงงาน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน –ธันวาคม 2561 มีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 58 คน (ครู 18 คน, นักเรียน 40 คน) จาก 9 โรงเรียน ดังนี้

  • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จ.จันทบุรี จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561
  • โรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2561 
  • โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561
  • โรงเรียนกุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 วัน ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 
  • โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 วัน  ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 
  • โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 
  • โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ จำนวน 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 
  • โรงเรียนชิตใจชื่น จ.ปราจีนบุรี จำนวน 2 วัน ระหว่างวันอังคารที่ 18 – 19 ธันวาคม 2561 
  • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2561

ภาพกิจกรรมติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดทำหนังสือโครงงานวิทยาศาสตร์