TH  |  EN

กิจกรรม “Show & Share 2019: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”

กิจกรรม “Show & Share 2019: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดให้มีงาน Show&Share : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว เป็นประจำทุกปีในเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน สามเณร และนักศึกษาได้นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของตนเอง ในปีนี้ งาน Show&Share 2019 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว มีจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 883 คน จากสถานศึกษา 74 แห่ง

1. โรงเรียน ทสรช. และโรงเรียนราชินี จำนวน 435 คน (จาก 23 แห่ง)

2. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จำนวน 48 คน (จาก 4 แห่ง)

3. โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 182 คน (จาก 17 แห่ง)

4. โรงเรียนเครือข่ายจากพื้นที่ EEC จำนวน 37 คน (จาก 5 แห่ง)

5. โรงเรียน หลัก 67 วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทร์ จาก สปป. ลาว และวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จำนวน 26 คน (จาก 3 แห่ง)

6. โรงเรียนโสดศึกษาและโรงเรียนสอนนักเรียนพิการร่างกาย จำนวน 86 คน (จาก 10 แห่ง)

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 30 คน (จาก 3 แห่ง)

8. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 39 คน (จาก 9 แห่ง)

โดยมีผู้สมัครเข้าแข่งขันในรายการต่าง ๆ ดังนี้

1. ประกวดโครงงาน จำนวน 138 โครงงาน จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 83 แห่ง

    • โครงงานระดับ ม. ต้น จำนวน 35 โครงงาน (27 โรงเรียน)

    • โครงงานระดับ ม. ปลาย จำนวน 96 โครงงาน (53 โรงเรียน)

    • โครงงานระดับอุดมศึกษา จำนวน 7 โครงงาน (3 มหาวิยาลัย)

2. ประกวดสร้างชิ้นงาน 3 มิติ “การออกแบบลิฟต์” จำนวน 16 โครงงาน (14 โรงเรียน)

3. แข่งขันหุ่นยนต์บีม จำนวน 120 ทีม ( 40 โรงเรียน)

4. แข่งขันหุ่นยนต์ KidBright จำนวน 33 ทีม (20 โรงเรียน)

ดูต่อได้ที่ facebook | คลิก