TH  |  EN

“ค่าย 1 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวและสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D-printer ประจำปี2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
ห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  | VDO
ห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  | VDO
ห้องออกแบบชั้นงาน 3มิติ  | VDO

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565
ห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  | VDO
ห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  | VDO
ห้องออกแบบชั้นงาน 3มิติ  | VDO

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565
ห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  | VDO
ห้องนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  | VDO
ห้องออกแบบชั้นงาน 3มิติ  | VDO

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
ห้องนักรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  | VDO
ห้องนักรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  | VDO