TH  |  EN

02 โครงงานการเชิญธงชาติขึ้นศุ่ยอดเสาตามเวลาที่เรากำหนด

เครดิตโดย  โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา จังหวัดน่าน
จัดทำโดยโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)