เครดิตโดย  โครงงานสมองกลฝังตัวเรื่อง เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ โดย โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก (ณ ปี 2559)
จัดทำโดยโครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภายใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)