TH  |  EN

โครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริฯ


    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือน “สำนักงานบริหารกิจการทางทะเล” State Oceanic Administration) ณ กรุงปักกิ่งและ “สถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน” (Polar Research Institute of China) ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 8 และ 11 เมษายน พ.ศ.2556 ตามลำดับเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานและการปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับขั้วโลกพระองค์ทรงสนทนาเป็นภาษาจีนกับนักวิจัยจีนซึ่งทำงานที่สถานีวิจัยเกรทวอลล์ (Great Wall Station) ทวีปแอนตาร์กติก ขณะนั้นผ่านทางระบบการประชุมทางไกลและทอดพระเนตรเรือตัดน้ำแข็ง“R/V Xuelong ” (Snow Dragon) ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากการสำรวจทวีปแอนตาร์กติกนับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างไทย-จีนในเรื่องการวิจัยขั้วโลก สวทช. มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ Memoradum of Understaning) กับสำนักบริหารอาร์กติกและแอนตาร์กติก (Chinese Arcticand Antarctic Administration : CAA)สังกัดสำนักงานบริหารกิจการทางทะเลเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2556 สวทช. ร่วมกับคณะทำงานโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริ ฯ พิจารณาคัดเลือกนักวิจัยไทยและทูลเกล้า ฯ ถวายรายชื่อเพื่อขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นขั้นตอนสุดท้ายซึ่งใน พ.ศ.2557 ทรงโปรดเกล้าฯให้รองศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรฤทัยภิญญาคงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งจีน ครั้งที่ 30 (CHINARE–30 : 30th Chinese Antarctic Research Expedition)และใน พ.ศ.2558 ทรงโปรดเกล้าฯให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูลบูรณประทีปรัตน์จากมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมคณะสำรวจ ทวีปแอนตาร์กติกแห่งจีนครั้งที่31 (CHINARE-31) อ่านต่อ

กิจกรรม

วีดิทัศน์

เอกสารเกี่ยวกับโครงการ