TH  |  EN

 การอบรมเชิงปฏิบัติด้านการประยุกต์ไอซีที เพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้วยแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ (NAVANURAK) ภายในชุมชนบ้านหม่องกั๊วะทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซด์ขึ้น
ระหว่างวันที่ 29 พ ย. – 3 ธันวาคม 66 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกรียติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
(บ้านหม่องกั๊วะ) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

 
       มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติด้านการประยุกต์ไอซีที เพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้วยแพลตฟอร์มนวนุรักษ์ (NAVANURAK) ภายในชุมชนบ้านหม่องกั๊วะทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซด์ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 พ ย. – 3 ธันวาคม 66 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกรียติ ๗ รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

 
       โครงการได้เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ และจุดเด่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณชุมชนโดยรอบโรงเรียน และได้ออกแบบการสอบในรูปแบบผสมผสานกับการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยใช้แพลตฟอร์มนวนุรักษ์เป็นสื่อการเรียนรู้ เป็นการฝึกทักษะการใช้ประโยชน์สื่อดิจิทัลในการจัดเก็บข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมของชุมชนชายขอบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในสังคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ก่อเกิดนวัตกรรม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปพร้อมกัน โดยมี รศ.ดร. สุรพล บุญลือ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารทางการศึกษา เป็นที่ปรึกษาของกิจกรรมในครั้งนี้