TH  |  EN

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน
ในโครงการพัฒนาทักษะด้านสะเต็มและโค้ดดิ้ง (STEM and Coding Skills)
แก่เยาวชนในชนบท เพื่อก้าวสู่ยุวเกษตรกรอัจฉริยะในอุตสาหกรรมเกษตรแม่นยำ
ภายใต้
“โครงการพัฒนาพลเมืองดิจิทัลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ด้วย
STEM, Coding, IoT และ AI”
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

ชื่อโครงงาน

ชื่อโรงเรียน

จำนวนเงิน

1. โครงงานเรือรดน้ำผักอัตโนมัติ (automatic vegetable water machine)

โรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี

5,000

2. โครงงานต้นแบบเครื่องจำลองการผสมปุ๋ยอัตโนมัติ Ai v.2
     (Prototype of AI automatic fertilizer mix simulator)

โรงเรียนวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี

5,000

3.  โครงงานตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จ.พะเยา

5,000

4.      โครงงานการตรวจสอบ ควบคุมความชื้น ค่า pH และระดับสารอาหารในดินของการปลูกทุเรียน
(Monitoring and Controlling Moisture, pH, and Nutrient Levels in Soil for Durian Cultivation Project)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพร

5,000

5.  โครงงานฟาร์มผักระบบปล่อยปุ๋ยและน้ำอัตโนมัติ (IoTs) (Smart Vegetable and fertilizer.)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน

5,000

6.  โครงงานบ้านจิ้งหรีด IOTs (Smart cricket house)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน

5,000

7.  โครงงานการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักในกระถางสวนผักแนวตั้งและสวนผักแนวนอน
(comparison​ growth of vegetables in vertical and horizontal pots.)

โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี

5,000

8.  โครงงานเรือตรวจสอบคุณภาพน้ำและให้อาหารอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT (Smart Water Quality Inspection and Feeding Boat with IoT Technology)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่

4,955

9.  โครงงานโรงเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์มอัจฉริยะ (Smart Palm Bunch-Based Straw Mushroom Farm)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่

4,770

10.  โครงงานหุ่นไล่กาอัจฉริยะเพื่อช่วยเกษตรกร (Intelligent Robotic Scarecrow for Agricultural Assistance)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่

4,825

11. โครงงานระบบควบคุมน้ำการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agricultural Water Control System)

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

5,000

12. โครงงานฟาร์มไก่ อัจฉริยะ (Smart laying hen farm)

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน

5,000

13. โครงงานโรงเรือนพาะเห็ดอัจฉริยะ (Smart mushroom cultivation house)

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จ.น่าน

5,000

14. โครงงานโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ (Smart agricultural greenhouse)

โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จ.น่าน

5,000

15. โครงงานสมาร์ทฟาร์มโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart farm smart greenhouse)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จ.นราธิวาส

4,953

16. โครงงานโรงเพาะเห็ดเเยกชนิดอัจฉริยะ (Smart Mushroom Cultivation House)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จ.นราธิวาส

4,998

17. โครงงานตู้ฟักคัดแยกชนิดไข่อัตโนมัติ (Automatic egg incubator and sorter)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จ.นราธิวาส

4,947

18. โครงงานเกษตรทฤษฎีใหม่ (New farmland theory)

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จ.ยะลา

5,000

19. โครงงานบ่อกุ้งอัจฉริยะ (Smart shrimp tank)

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จ.ยะลา

5,000

20. โครงงานโรงเห็ดอัจฉริยะ (smart mushroom house)

โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จ.ชัยนาท

5,000

21. โครงงานเครื่องตรวจวัดความสุกของผลไม้ด้วยเซนเซอร์วัดค่าสี (senColor sensor check ripening period fruits)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร

5,000

22. โครงงานโรงเรือนขยายพันธ์สับปะรดอัจฉริยะ (Smart Greenhouse)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่

4,904

23. โครงงานอควาโปนิกส์ ราชประชาฯ 51 (Aquaponics Ratchapracha 51)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์

4,900

24. โครงงานโรงเรือนมะเขือเทศราชินีอัจฉริยะ (Smart Queen Tomato Greenhouse Project)
ปรับข้อเสนอ โดยเพิ่มราคาอุปกรณ์ มาให้เรียบร้อย

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์

25. การสร้างอุปกรณ์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปลูกผักบุ้งจีนใบไผ่ด้วยเทคโนโลยี Smart Farm

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จ.ร้อยเอ็ด

4,980

26. โครงงานฟาร์มวัวอัจฉริยะ (Smart Farm Cow)

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต จ.น่าน

5,000

27. โครงงานตาวิเศษคัดเกรดผลไม้ โดย Cira Core (Smart Fruit Grading By Cira Core)

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จ.น่าน

4,588

28. โครงงานเครื่องรถน้ำแปลงผัก iot

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จ.ลำปาง

5,000

29. โครงงานการสร้างนวัตกรรมปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แบบอัจฉริยะ (The Creation of Intelligent Hydroponic Planting Innovation Project)

โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

5,000

30. โครงงานอัจริยเกษตรประณีตในโรงเรียน

โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จ.เชียงราย

5,000

31. โครงงานโรงเรือนควบคุมการปลูกกระเทียมโทนอัตโนมัติ (Glasshouses of Organic Elephant Garlic)

โรงเรียนปายวิทยาคาร จ.แม่ฮ่องสอน

5,000

32. โครงงานการปลูกผักกาดหอมแบบประหยัดน้ำอย่างชาญฉลาด

โรงเรียนนาน้อย จ.น่าน

5,000

33. โครงงานคอนโดน้องผัก อิอิ (Aeroponics Vertical Farming : AVF)

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จ.เชียงราย

4,556

34. โครงงานแอปพลิเคชันตรวจสอบโรคตายพรายในต้นกล้วยจากใบด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

โรงเรียนวารี จ.เชียงใหม่

5,000

35. โครงงานเครื่องคัดแยกเกรดมะม่วงด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ (Mango Grading Machine using Image Processing Technique)

โรงเรียนวารี จ.เชียงใหม่

5,000

36. โครงงานการปลูกพืชแบบแอโรโพนิกส์ ควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว

โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน

5,000

37. โครงงานการเพาะกล้าผักโดยใช้ระบบการให้น้ำแบบ Flood and Drain ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
(Cultivation of vegetable seedlings using the Flood and Drain irrigation system controlled by a microcontroller)

โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน

5,000

38. โครงงานระบบควบคุมการสูบน้ำอัตโนมัติ (Automatic pumping control system)

โรงเรียนคลองลานวิทยา จ.กำแพงเพชร

5,000

39. โครงงานระบบควบคุมฟาร์มเห็ดอัตโนมัติ (Automatic mushroom farm control system)

โรงเรียนคลองลานวิทยา จ.กำแพงเพชร

5,000

40. โครงงานฟาร์มไก่อัจฉริยะ (Smart Chicken Farm)

โรงเรียนคลองลานวิทยา จ.กำแพงเพชร

4,995

41. โครงงานกล้องตรวจจับความผิดปกติของวัว  (Bovine anomaly detection cameram)

โรงเรียนมัธยมวิทยา จ.ลำปาง

3,120

42. โครงงานการใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มตรวจจับและยับยั้งการเกิดโรคพืชของเมล่อน
(Plant patholgy detection and detrrence in melons by smart farm)

โรงเรียนมัธยมวิทยา จ.ลำปาง

5,000

43. โครงงานการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์สุขภาพของสุกร (Technology to analysis pig health)

โรงเรียนมัธยมวิทยา จ.ลำปาง

5,000

44. โครงงานระบบอบถั่วเน่าแผ่นอัตโนมัติ (Dry Roast fermented beans System)

โรงเรียนห้องสอนศึกษาฯ จ.แม่ฮ่องสอยน

5,000

45. โครงงานระบบปลูกเบบี้คอส (S.W. Farm Model)

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอยน

5,000

46. โครงงานระบบรดน้ำผักและไฟดักอัจฉริยะ (intelligent watering system for vegetable and insect trapping light)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก

5,000


ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมอบรม (ออนไลน์)
วันที่ 4 – 6 กันยายน 2566

URL อบรม วันที่ 4 – 6 กันยายน 2566

bit.ly/ysfmeeting2